Microsoft Office Specialist World Championship 2017

Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist (MOSWC), ediția 2017, care se va desfășura în SUA, California, orașul Anaheim, în perioada 30 iulie – 2 august 2017. Competiția este structurată pe șase secțiuni de concurs pentru următoarele suite de aplicații Microsoft Office: Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 și Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016.  Premiile oferite de organizatori sunt:

 • $7.000 pentru locul 1
 • $3.500 pentru locul 2
 • $1.500 pentru locul 3

Ghidul Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist 2017 desfășurat în România este disponibil aici

Pentru nai multe detalii despre competiția globală vă invităm să vizitați www.moschampionship.com.

moswc_2017_flyer

Contact: Gabi Bârna la 0744 770687 pentru informații suplimentare.

Anunt post vacant INFORMATICIAN

ANUNȚ

Liceul Teoretic G.E.Palade Constanța, organizează concurs pentru ocupare post de INFORMATICIAN, gradul II,S, personal contractual, cu contract de muncă pe perioadă determinată, 1 normă, în data de 19.10.2016, ora 1000, conform hotărârii Consiliului de administrație din data de 5.09.2016.

            Condiții generale:

 1. Studii superioare de specialitate;
 2. Vechimea în specialitate constituie un avantaj;
 3. Să aibă cetățenie română;
 4. Să cunoască limba romană scris și vorbit;
 5. Să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;

 

Condiții specifice:

 1. Întreținere hardware și software;
 2. Proiectarea și gestionarea bazelor de date;
 3. Configurarea și întreținerea rețelelor AEL, securitate în Internet;
 4. Administrare pagină WEB
 5. Proiectarea și gestionarea laboratoarelor AEL;
 6. Operare în baza de date SIIIR;

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 1. Cerere de înscriere adresată directorului unitații școlare;
 2. Copie- original certificate de naștere, de casatorie (daca este cazul);
 3. Copie- original carte de identitate;
 4. Copie carte de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitate/ REVISAL;
 5. Copie- original acte de studii;
 6. Cazier judiciar – în original;
 7. Curriculum vitae;
 8. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care arată starea de sănătate pentru participarea la concurs și pentru angajare ;
 9. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;

 

Concursul constă in:

 1. Selecția dosarelor
 2. Proba scrisă
 3. Proba practică
 4. Interviul
 1. Depunerea dosarelor la secretariatul Liceului Teoretic G. E. Palade, Str. N. Iorga 87, până la data de 12.10.2016, între orele 900-1300 la sediul instituției.
 2. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 13.10.2016 ora 1400 .
 3. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: 19.10.2016, ora 1000, la sediul instituției.

Proba practică: 20.10.2016, ora 1200, la sediul instituției.

Proba de interviu: 20.10.2016, ora 1400, la sediul instituției.

 1. Afișarea rezulatelor: -20. 10.2016, ora 1600
 2. Depunerea contestațiilor: – 20.10.2016 între orele 1600-1700
 3. Afișarea rezultatelor finale: – 24.10.2016, ora 1200.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul școlii, tel 0241662698.

Tematică

 • PC-utilizare, depanare, întreținere
  1. Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte, depanare;
  2. Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sistem de operare, driver, aplicații;
 • Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere;
 1. Cunoștințe de operare MS Office(Word, Excel, etc.) – Elemente de birotica(Configurare și instalare aplicații MS Office, operații asupra textului, tabele și operații cu tabele, inserare de fișiere și imagini, crearea unei foi de calcul, formule în Excel, etc.)
 • Rețele de calculatoare
  1. Rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale;
  2. Cunoștințe despre echipamente de rețea(configurare switch, access point, router wireless);
 • Configurare și administrare rețele;
 1. Servicii(aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație( mail, transfer de fișiere, DNS, telnet, etc.);

Bibliografia

 1. Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică
 2. Rețele de calculatoare – depanare și modernizare –Terry Ogletree
 3. Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat
 4. Rețele locale de calculatoare – proiectare si administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban, Editura Teora
 5. Windows 8 IES Special Edition — Michael Price, Editura In Easy Steps Limited
 6. Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
 7. Windows XP Profesional – Rabert Cowart, Brian Knittel, Editura Teora

DIRECTOR,

Prof. Diaconu Laurenția

Anunt post vacant secretar

 

ANUNŢ

 

Liceul Teoretic “George Emil Palade” Constanța, anunță concurs  pentru ocuparea postului de SECRETAR ŞEF II, SSD, 1 normă  în  data de 20 OCTOMBRIE 2016.

Persoanele interesate care îndeplinesc condițiile de participare la concurs pot depune dosarul de înscriere la secretariatul școlii până la date de 18 OCTOMBRIE 2016.

 • CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
 1. Cetățenie română;
 2. Cunoștințe temeinice de scris – citit de limba română ;
 3. Vârstă minimă reglementată de prevederile legale ;
 4. Capacitatea deplină de exercițiu al muncii;
 5. Starea de sănătate corespunzătoare postului solicitat ;
 6. Condiții minime de studii conform prevederilor legale;
 7. Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni sau fapte de corupție.

 

 • CONDIŢII SPECIFICE

 

 1. Studii medii / superioare ;
 2. Vechime minimă de 5 ani în munca de secretariat într-o instituție de învățământ

preuniversitar ;

 1. Abilități de comunicare orală sau scrisă;
 2. Cunoștințede legislație școlară și de legislație a muncii;
 3. Competențe de operare și utilizarea a programelor EDUSAL, REVISAL , SIIIR;
 4. Cunoștințe privind încadrarea personalului,didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
 5. Conoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale ;
 6. Cunoștințe privind arhivarea documentelor;
 7. Capacitatea de gestionare a timpului și priorităților;
 8. Cunoştiţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică).
 9. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române.

 

 • DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/ EXAMEN va conține următoarele acte :
 • cerere de înscriere adresată directorului școlii ;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a actului de studii;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul) ;
 • copie a carnetului de muncă, raport REVISAL;
 • cazier judiciar ;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate ( medicina muncii) ;
 • curriculum vitae format european ;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă ;
 • calificativul  obținut în ultimii 3 ani .

Actele vor fi prezentate și în original în vederea autentificării acestora.

 • TEMATICA pentru concurs și bibliografia, se pot ridica de la secretariatul școlii.
 • GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 Selecția dosarelor și afisarea rezultatelor 19.10.2016  ora 14,00

 1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 20.10.2016, ora 9, la sediul instituției.

Proba practică:- data de 21.10.2016, ora 12, la sediul instituției.

Proba de interviu:- data de 21.10.2016, ora 14, la sediul instituției.

 1. Afișarea rezultatelor  21.10.2016 ora 16,00
 2. Depunerea contestațiilor 21.10.2016 între orele 16,00-17,00
 3. Afișarea rezultatelor finale 24.10.2016, ora 12,00

CANDIDATUL declarat reușit se angajează pe o perioadă de probă de 90 de zile .

Date contact: Constanța Str. Nicolae Iorga nr.87 tel.: 0241662698, www.palade.ro.

Director,

Prof. Diaconu Laurenția

 

TEMATICA PENTRU CONCURS

 • Contractul individual de muncă;
 • Încadrarea personalului didactic în anul școlar 2016-2017
 • Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar ;
 • Sistemul național de învățămât preuniversitar- organizare și funcționare;
 • Conducerea unităților învățământului preuniversitar de stat;
 • Învățămâtul preuniversitar – funcțiile didactice și didactice auxiliare ;
 • Protecția informațiilor clasificate : definiții, informații secrete de serviciu;
 • Reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Cunoștințe generale de gramatică a limbii române ;
 • Cunoștințe de operare pe calculator ( WORD, EXCEL);
 • Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor EDUSAL, REVISAL, SIIIR)

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr. 1 / 2011 – Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. M.E.N. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 3. Legea 53 /2003, Codul Muncii, republicată; Elemente de legislație a muncii;
 4. Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015 -2016;
 5. A.P. 3844/2016 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar;
 6. OUG 57/2015 Ordonanta de urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare ;
 7. Legea 284 / 2010 – Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din forduri publice cu modificările și completările ulterioare;
 8. G. 500/ 2011 privind registrul general de evidență a salariaților;
 9. G.286/2011 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publicecu completările și modificările ulterioare precum și HG 1027/2014;
 10. Legea 677/2001 Lege pt. protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 11. Legea nr.544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002, cu modificările și completările ulterioare ;
 12. Legea Arhivelor Națioanle nr. 16 / 1996 republicată șă Legea nr. 135 / 2007 republicată privind arhivarea documentelor în formă electronică;
 13. Legea 144/ 2007 republicată, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenței Naționale de Integritate; Legea 176 / 2010 pentru modificarea și completarea Legii 144 / 2007;
 14. G.nr.27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 15. Legea nr 477/8.11.2004 privind Codul de conduita  a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 16. Legislația privind acordarea burselor școlare și a altor forme de sprijin material acordate elevilor;
 17. Fișa postului de secretar.

Preturi IC3-GS4 an 2016-2017

Lista de preturi pentru Certificarile IC3-GS4 cu reducere 10%  valabila pana la finele anului scolar:

 • 1 examen 130  lei 
 • 1 examen cu reexaminare 145 lei
 • 3 examene +2 reexaminari 425 lei

Important Elevii primesc cate o simulare gratuita pentru fiecare examen achizitionat!

Examenele se pot achizitiona in rate, unul cate unul sau pachetul de 3 ex cu 2 reexaminari.

Certificarea IC3 este compusa din 3 examene. Pentru a-ti primi certificarea in IC3 este necesar sa promovezi toate cele trei examene:

 • Bazele utilizarii calculatorului
 • Aplicatii cheie
 • Activitati online

Fiecare examen se sustine online si dureaza 50 de minute. Examenele pot fi promovate in orice ordine in orice interval de timp. Rezultatele sunt afisate imediat dupa finalizarea examenului.