Arhiva categoriei: Anunturi

Curs îngrijitoare bătrâni la domiciliu

La curs se poate înscrie orice persoană care a absolvit minimum 8 clase.

Documentele necesare pentru înscriere:

 • copie după actul de identitate
 • copie după certificatul de naștere
 • copie după certificatul de căsătorie(acolo unde este cazul)
 • copie după diploma de absolvire a 8 clase sau/și după ultimul act de studiu

Durata programului este de 3 luni(12 săptămâni) și va cuprinde:

 • cursuri teoretice ,în școală, în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică
 • practică la căminul de bătrâni sau la locul de muncă pentru cursanții care lucrează în domeniu
 • taxa de școlarizare este de 1000 lei, plătită în 3 rate

Programul de înscriere:

 • luni-joi, orele 12-15, la secretariatul școlii
 • prima rată este de 300 lei (nu percepem taxă de înscriere)

Angajări îngrijitoare

Liceul Teoretic George Emil Palade Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:
ÎNGRIJITOARE: 1 post, t e m p o r a r vacant perioadă determinată, conform HG 286/23.03.2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014.
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
1. Să aibă cetățenie română;
2. Să cunoască limba română scris și vorbit;
3. Să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie .
4. Studii generale sau medii.
5. Să nu aiba antecedente penale.
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
 Cerere de înscriere adresată directorului instituției ;
 Copie + original ale actelor de studii ;
 Curriculum vitae;
 Copii + original certificat de naștere, certificat căsătorie ;
 Copie + original carte de identitate ;
 Copie carte de munca sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 Cazier judiciar în original.
 Adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
postului.
 Caracterizare de la ultimul loc de muncă.
 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Candidatele vor depune dosarele de participare la concurs până pe data de 01.11.2017
Ia secretariatul liceului în programul orar 1000-1400.
Relații suplimentare la sediul Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța, str.
Nicolae Iorga nr.87, telefon/fax 0241662698 sau site www.palade.ro
Bibliografie
– Legea 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si
instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul Ministerului Sanatatii nr 1955/18.10.1995- pentru aprobarea Normelor de igienă
privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor
Concursul constă în:
Proba practică – 08.11.2017, ora 900
Interviu – 08.11.2017, ora 1200
Afişarea rezultatelor – 08.11.2017, ora 1400
Depunerea contestaţiilor – 08.11.2017, între orele 1400 – 1600
Afişarea rezultatelor finale – 09.11.2017, ora 1200
NOTĂ: Nu se primesc dosare incomplete.

Preturi mai mici la IC3

Incepand cu data de 12 octombrie 2017, Certipro Education beneficiază de o modificare a regimului fiscal în sensul eliminării TVA la vânzare, această cotă de impozitare fiind aplicată doar la achizițiile realizare de către Certipro. În acest sens, prețurile pentru examenele IC3 vor scădea și vor fi disponibile la următoarele prețuri finale de achiziție pentru achizitori:

Prețuri 12.10.2017 – 31.12.2017

IC3 Voucher 118 RON
IC3 Voucher cu re-examinare 128 RON
IC3 3 Vouchere cu 2 re-examinări 386 RON
IC3 3 Vouchere cu 3 re-examinări 416 RON

Cursurile se tin: miercuri orele 13:30-15:00 si sambata orele 10:00-12:00.
Elevii se pot prezenta doar la simulari si examene!!

Curs IC3

Cursul IC32017-2018
Cursul incepe sâmbătă 30.09.2017, ora 10:00.  Vă aștept pentru înscriere, date de contact, materiale de studiu, și taxe examen.

Certificarea IC3 este compusă din 3 examene. Pentru a-ți primi certificarea în IC3 este necesar să promovezi toate cele trei examene

 • Bazele utilizarii calculatorului
 • Aplicații cheie
 • Activități online

Fiecare examen se susține online și durează 50 de minute. Examenele pot fi promovate în orice ordine în orice interval de timp. Rezultatele sunt afișate imediat după finalizarea examenului. Examenele se susțin pe baza de vouchere, fiecare voucher fiind valabil 1 an de zile.

 • Durata curs – aproximativ  3 luni, câte 1 luna pentru fiecare modul, 3 săptămâni pregătire și simulări, în cea de a 4-a săptămână examene.
 • pregătire sâmbăta , orele 10:00-14:00 
 • prețurile sunt
  • 1 voucher IC3 = 126 lei
  • 1 voucher cu reexaminare= 139 lei
  • 3 vouchere cu 2 reexaminari= 409 lei
  • 3 vouchere cu 3 reexaminari= 430 lei

prof. Dragut M

Angajari PORTAR

Liceul Teoretic „George Emil Palade” Constanța  organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:

 • PORTAR: 1 post, vacant  perioadă  nedeterminată, conform  HG 286/23.03.2011, modificată  și completată  de HG nr.1027/2014.
 • PORTAR 1 post, vacant temporar perioadă determinată, conform HG 286/23.03.2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014.

Concursul  se  va desfășura  astfel:

 • Proba  scrisă   în data   de 13.10.2017  ora  900,
 • Proba  interviu  în  data  de 16.10.2017, ora    1200

Pentru  participarea     la concurs  candidații   trebuie   să îndeplinească următoarele   condiții:

 • femei;
 • studii: gimnaziale/medii
 • vechime: minim 3 ani;
 • cetățenie română;
 • calificare profesională “Agent pază și ordine”;
 • nu a fost condamnată definitiv  pentru  săvârșirea unei  infracțiuni care  ar face-o  incompatibilă  cu exercitarea  funcției;
 • are  capacitate deplină  de exercitiu   și stare  de sanătate   corespunzătoare pentru ocuparea  postului.

Candidatele vor depune dosarele de participare la concurs până pe data de 02.10.2017 la secretariatul liceului în programul orar 10:00-14:00.

Relații suplimentare la sediul Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța , str. Nicolae Iorga nr.87, telefon/fax 0241662698 sau site tematica concurs Portar .

Inscriere 2017-2018

Școala postliceală sanitară de stat face înscrieri pentru anul școlar 2017-2018, calificarea  Asistent medical generalist în perioada  6 iunie – 27 iulie 2017.
Numarul locurilor este de 112 din care 56 locuri fară taxă si 56 locuri cu taxă.
Informații la nr. 0241662698

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

  • Cerere de înscriere
  • Copie legalizată Certificat de naştere
  • Copie Certificat de căsătorie (dupa caz)
  • Copie Carte de identitate
  • Adeverinţă medicală
  • Diploma de Bacalaureat în original /Adeverință de absolvire a liceului
  • Dosar cu șină

ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BIBLIOTECAR

 

BIBLIOTECAfeaLiceul Teoretic “George Emil Palade” Constanța, anunță concurs /examen pentru ocuparea postului de BIBLIOTECAR la data de 22 februarie 2017.
Persoanele interesate care îndeplinesc condițiile de participare la concurs pot depune dosarul de înscriere la secretariatul școlii în perioada 1-15 februarie 2017.

 CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

1. Cetățenie română;
2. Cunoștințe temeinice de scris – citit de limba română ;
3. Vârstă minimă reglementată de prevederile legale ;
4. Capacitatea deplină de exercițiu al muncii;
5. Starea de sănătate corespunzătoare postului solicitat ;
6. Condiții minime de studii conform prevederilor legale;
7. Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni sau fapte de corupție.

 CONDIŢII SPECIFICE

1. Studii medii ;
2. Vechime minimă de 3 ani în munca de bibliotecar;
3. Abilități de comunicare orală sau scrisă;
4. Cunoștințede legislație școlară și de legislație a muncii;
5. Absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; Pot ocupa funcţia de bibliotecar şi absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ care au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei – cf. art. 250 lit.a din Legea 1/2011.
6. Utilizare avansată TIC;
7. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
8. Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
9. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale ;
10. Cunoștințe privind arhivarea documentelor;
11. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române.

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/ EXAMEN va conține următoarele acte :

– cerere de înscriere adresată directorului școlii ;
– copie a actului de identitate;
– copie a actului de studii;
– copie a certificatului de naștere;
– copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul) ;
– copie a carnetului de muncă, raport REVISAL;
– cazier judiciar ;
– adeverință care să ateste starea de sănătate ( medicina muncii) ;
– curriculum vitae ;
– recomandare de la ultimul loc de muncă ;
– calificativul obținut în ultimii 3 ani .

Actele vor fi prezentate și în original în vederea autentificării acestora.

 Bibliografie:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 – Funcţii didactice şi didactice auxiliare, secţiunea a 3-a, art.249, 250.
2. Legea bibliotecilor, Legea nr.334 din 31.05.2002 (republicată şi actualizată)
3. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a CDI, Anexa la OMECTS nr.5556 din 07.10.2011, publicat în MO nr.757, Partea I, joi 27 oct. 2011.
4. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, Bucureşti, ABBPR, 1993

 GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI / EXAMENULUI

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA OBSERVAŢII
Înscriere 01-15.02.2017, ora 1100-1600
Selecţia dosarelor 16.02.2017
Afişare rezultate selecţie dosare 16.02.2017, ora 1200
Depunere contestații selecţie dosare 16.02.2017, ora 1200 – 1500
Afişarea rezultatelor selecţie dosare după contestații 17.02.2017, ora 1200
Proba scrisă 22.02.2017, ora 1000 – 1200
Afişare rezultatelor la proba scrisă 22.02.2017, ora 1400
Depunerea contestațiilor la proba scrisă 22.02.2017, ora 1400 – 1600
Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor 23.02.2017, ora 1000
Interviu 23.02.2017, ora 1100 – 1500
Afişarea rezultatelor 23.02.2017, ora 1600
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 24.02.2017, ora 1000 – 1200
Afișarea rezultatelor finale 24.02.2017, ora 1600

NOTA DUPĂ REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR RĂMÂNE DEFINITIVĂ.
CANDIDATUL declarat reușit se angajează pe o perioadă de probă de 90 de zile .

Director,
Prof. Diaconu Laurenția

Scolile din Constanta raman inchise toata saptamana

img_9790-300x178Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit în data de 10 ianuarie 2017, a hotărât suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța pentru zilele de miercuri 11 ianuarie, joi 12 ianuarie și vineri 13 ianuarie 2017. Decizia a fost luată ținându-se cont de condițiile meteorologice nefavorabile, de necesitatea asigurării condiţiilor proprii desfăşurării orelor de curs, precum și a siguranței persoanelor implicate în procesul instructiv-educativ.

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Inspector Școlar General,
Prof. Zoia Gabriela Bucova

Microsoft Office Specialist World Championship 2017

Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist (MOSWC), ediția 2017, care se va desfășura în SUA, California, orașul Anaheim, în perioada 30 iulie – 2 august 2017. Competiția este structurată pe șase secțiuni de concurs pentru următoarele suite de aplicații Microsoft Office: Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 și Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016.  Premiile oferite de organizatori sunt:

 • $7.000 pentru locul 1
 • $3.500 pentru locul 2
 • $1.500 pentru locul 3

Ghidul Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist 2017 desfășurat în România este disponibil aici

Pentru nai multe detalii despre competiția globală vă invităm să vizitați www.moschampionship.com.

moswc_2017_flyer

Contact: Gabi Bârna la 0744 770687 pentru informații suplimentare.

Anunt post vacant INFORMATICIAN

ANUNȚ

Liceul Teoretic G.E.Palade Constanța, organizează concurs pentru ocupare post de INFORMATICIAN, gradul II,S, personal contractual, cu contract de muncă pe perioadă determinată, 1 normă, în data de 19.10.2016, ora 1000, conform hotărârii Consiliului de administrație din data de 5.09.2016.

            Condiții generale:

 1. Studii superioare de specialitate;
 2. Vechimea în specialitate constituie un avantaj;
 3. Să aibă cetățenie română;
 4. Să cunoască limba romană scris și vorbit;
 5. Să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;

 

Condiții specifice:

 1. Întreținere hardware și software;
 2. Proiectarea și gestionarea bazelor de date;
 3. Configurarea și întreținerea rețelelor AEL, securitate în Internet;
 4. Administrare pagină WEB
 5. Proiectarea și gestionarea laboratoarelor AEL;
 6. Operare în baza de date SIIIR;

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 1. Cerere de înscriere adresată directorului unitații școlare;
 2. Copie- original certificate de naștere, de casatorie (daca este cazul);
 3. Copie- original carte de identitate;
 4. Copie carte de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitate/ REVISAL;
 5. Copie- original acte de studii;
 6. Cazier judiciar – în original;
 7. Curriculum vitae;
 8. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care arată starea de sănătate pentru participarea la concurs și pentru angajare ;
 9. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;

 

Concursul constă in:

 1. Selecția dosarelor
 2. Proba scrisă
 3. Proba practică
 4. Interviul
 1. Depunerea dosarelor la secretariatul Liceului Teoretic G. E. Palade, Str. N. Iorga 87, până la data de 12.10.2016, între orele 900-1300 la sediul instituției.
 2. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 13.10.2016 ora 1400 .
 3. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: 19.10.2016, ora 1000, la sediul instituției.

Proba practică: 20.10.2016, ora 1200, la sediul instituției.

Proba de interviu: 20.10.2016, ora 1400, la sediul instituției.

 1. Afișarea rezulatelor: -20. 10.2016, ora 1600
 2. Depunerea contestațiilor: – 20.10.2016 între orele 1600-1700
 3. Afișarea rezultatelor finale: – 24.10.2016, ora 1200.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul școlii, tel 0241662698.

Tematică

 • PC-utilizare, depanare, întreținere
  1. Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte, depanare;
  2. Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sistem de operare, driver, aplicații;
 • Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere;
 1. Cunoștințe de operare MS Office(Word, Excel, etc.) – Elemente de birotica(Configurare și instalare aplicații MS Office, operații asupra textului, tabele și operații cu tabele, inserare de fișiere și imagini, crearea unei foi de calcul, formule în Excel, etc.)
 • Rețele de calculatoare
  1. Rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale;
  2. Cunoștințe despre echipamente de rețea(configurare switch, access point, router wireless);
 • Configurare și administrare rețele;
 1. Servicii(aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație( mail, transfer de fișiere, DNS, telnet, etc.);

Bibliografia

 1. Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică
 2. Rețele de calculatoare – depanare și modernizare –Terry Ogletree
 3. Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat
 4. Rețele locale de calculatoare – proiectare si administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban, Editura Teora
 5. Windows 8 IES Special Edition — Michael Price, Editura In Easy Steps Limited
 6. Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
 7. Windows XP Profesional – Rabert Cowart, Brian Knittel, Editura Teora

DIRECTOR,

Prof. Diaconu Laurenția