Concurs ocupare post – Administrator de patrimoniu

Liceul Teoretic ”George Emil Palade” Constanța organizează organizează în perioada 20.08-21.08.2020 concurs pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu, cu atribuții de casier, grad I-S, 1 normă, pe perioadă nedeterminată.

Candidații vor depune dosarele de concurs la secretariatul Liceului Teoretic “George Emil Palade” din Constanța, strada Nicolae Iorga nr.87, în perioada 30.07.2020-12.08.2020 ,orele 9.00-14.00

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE POSTULUI: sunt stabilite în fișa postului ( se găseste la secretariatul unității de învățământ):

 • organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;
 • gestionarea inventarului mobil și imobil al unității de învățământ;
 • realizarea planificării activității de distribuire a materialelor și accesoriilor necesare desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ;
 • elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire din unitatea de învățământ;
 • asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ;
 • recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de învățământ;
 • efectuarea operațiunilor de numerar – încasări și plăți;
 • participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Pentru ocuparea funcţiei de administrator de patrimoniu, cu atribuții de casier, trebuie îndeplinite următoarele:

 • Studii: superioare – economist/inginer/subinginer;
 • Curs de perfecționare în “Achizitii publice”;
 • Cunoştinţe de operare PC – nivel mediu (MS Office, operare baze de date, navigare internet).
 • Vechimea în muncă și specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani;
 • Vechime în muncă în specificul postului: minim 3 ani.
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Abilități de coordonare a echipelor;
 • Capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs sunt prevăzute de
Hotărârea Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 ,modificată și completată prin H.G. 1027 / 2014.
Candidatul:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS
ETAPA I. Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
ETAPA a II-a . Concursul se va desfășura la sediul Liceului Teoretic “George Emil Palade” din Constanța, strada Nicolae Iorga nr.87. Probele concursului sunt
a) proba scrisă, punctajul maxim 100 de puncte;
b) proba practică, punctajul maxim 100 de puncte;
c) interviu, punctajul maxim 100 de puncte.
Sunt declaraţi admişi la: proba scrisă, proba practică şi interviu , candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Prezenţa la următoarea etapă se poate face numai dacă candidatul este admis la etapa precedentă [art.18(3 ), SECŢIUNEA1, CAP.II din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (actualizat)].

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, practică şi interviu.

2 thoughts on “Concurs ocupare post – Administrator de patrimoniu

 1. Sunt interesata de post, as vrea sa știu ce condiții trebuie îndeplinite pentru a ma înscrie la concurs. Ce studii se cer? Când se va desfășura concursul și când va avea loc?

 2. Buna ziua, am actualizat anuntul si veti gasi acolo raspunsurile. Pentru detalii am atasat mai multe fisiere. Concursul se va desfasura in perioada 20.08-21.08.2020, conform calendarului atasat, inscrierea dosarelor se va face în perioada 30.07.2020-12.08.2020 ,orele 9.00-14.00. Doua dintre conditiile specifice sunt: studii: superioare – economist/inginer/subinginer; curs de perfecționare în “Achizitii publice”; pe celelalte le gasiti pe site.

Comments are closed.